اسانه اوریدل (کله کله کله د موډ موزیک په نامه پیژندل کیږي) د موزیک یو مشهوره او د راډیو بڼه ده چې د 1950s په ترڅ کې د 1970s سره خورا مشهور وو. دا د منځنۍ دوره سړک) MOR (موسیقۍ پورې تړلی دی او د معیارونو وسیله ریکارډونه، ډزې سندرې او مشهور غیر ریل غږونه شامل دي. دا د ډیری ډیزاینونو په واسطه د ډیری ډیزاینونو څخه ډیری د سندرغاړي ښکلې موسیقي بڼه توپیر درلود، د غږونو، ترتیباتو فیصدي او د خپرونې په ورځ کې د مختلفو ورځې برخو د فٹلو لپاره د تمرکز په شمول.

نه محصولاتو دغوښتنې خپل انتخاب موندل شوي دي.