د لوبو موزیک د عنعنوي لوبو موسیقۍ او هغه شعر چې د 20 پیړۍ د خلکو د بیا رغونې په جریان کې له هغې څخه تیار شوی. کیدای شی د لوبی موسیقی ځینې ډولونه د نړیوالو موسیقي په نامه یاد شي. دوديز لوبي موسيقۍ په څو لارو کې تعريف شوي: لکه څنګه چې موسيقي په ياغي ډول، د نامعلومو موسيقي سره موسيقۍ، يا د اوږدې مودې په اوږدو کې د دودونو لخوا ترسره شوي موسيقي. دا د سوداګریزو او کلاسیک ډولونو سره توپیر لري. دا اصطلاح د 19 پیړۍ کې پیل شوی، مګر د لوبو موسیقي د هغې څخه بهر پراخوي.

نه محصولاتو دغوښتنې خپل انتخاب موندل شوي دي.