عربي موسيقي (عربي: الموسيق العربية - ALA-LC: الظواهري البريه) د عربي ژبې په اړه د ټولو هېوادونو موسيقي ده چې ټول يې د موسيقۍ بيلابيل ډولونه او جينزونه دي. عربي هېوادونه د موسیقۍ ډیری ډولونه لري او ډیری ډلی یې لري؛ هر هېواد خپل دوديزه موسيقي لري. عربي موسیقي د ډیری نورو سیمه ییزو موسیقۍ او جینونو سره د متقابل عمل اوږد تاریخ لري. دا د ټولو هغو خلکو د موسيقۍ استازیتوب کوي چې نن ورځ عربي نړۍ جوړوي، ټولې 22 وايي.

نه محصولاتو دغوښتنې خپل انتخاب موندل شوي دي.