جیزرا جابولون ناد جیسوساو

ښارJablonec نادعلي Jizerouپه Liberec په سیمه کې Semily ولسوالۍ کې موقعيت لري. څرنګه چې دا Jablonec نادعلي Nisou ته نږدې موقعیت لري (پخوا هم د جرمني Jablonec نومیږی) کله کله د تعیین چک Jablonec یا Jabloneček کارول. نومJablonec نادعلي Jizerouدا کلی د 1916 څخه کار اخلی. 1492 ساتل شوی دی

پاتی برخه
خپل نظر ورکړۍ