ژوره زده کړې عصبي شبکې
2019
ماشین د زده کړې
2019
عصبي شبکې
2019
ټیسسر فولډ
2019
د معلوماتو کانونه
2019
د تکامل الګوریتم
2019
بېرته سر ته