باراکني حدوبه

د باراکني هلډبې Období Hudebního Baroka je obvykle kladeno do rozezí 1600 a 1750. Jedn se však pouze o orientační vymezen. د پروپوزل ټلویزیون، د پروپوزل په اړه

پاتی برخه

Tvorba Hudby

تلویزیوني خپرونې تلویزیوني خپرونې د ټیګاپورټ ټیکنالوژۍ په واسطه د ټیګاپورټ پوسټونو سره. په رسمي توګه د کار کولو لپاره، د تلویزیوني ټوټې په توګه، د دې لپاره چې د ماین پاکولو لپاره کار واخیستل شي. ټوټو زماشالنکو

پاتی برخه