د قاتلانو نسل اوډسي

د محاسبې نسل نسل اوسیسی حتی دسیسی اوسیسی راتلونکی عمل رول لوبوی ویډیو لوبه د Ubisoft Quebec لخوا چمتو شوې او Ubisoft لخوا خپره شوې. دا د یوولسم لوی لوی قسط دی، او په ټولیزه توګه،

پاتی برخه