طوفان ارمما

طوفان اریما طوفان اراما یو خورا پیاوړي او ناورین و، د کیپ وردډ طوفان، خورا پیاوړی و چې په اتلانتیک کې لیدل شوی و، د ولیمما څخه وروسته د ډیرو بریښنا بادونو په پام کې نیولو سره

پاتی برخه