د وړو غرونو غرونه

کروی هورا د هیواد ختیځې برخې کې د مالا اپا د کلي د ویجاړ شوي پراختیا په منځ کې واقع دی giant غرونو. Je poněkud utopená mezi Lysečinou na východě یو Jelení horou na západě، které jsou přibližně o د sto

پاتی برخه