د وړو غرونو غرونه

کروی هورا د هیواد ختیځې برخې کې د مالا اپا د کلي د ویجاړ شوي پراختیا په منځ کې واقع دی giant غرونو. Je poněkud utopená mezi Lysečinou na východě a Jelení horou na západě, které jsou přibližně o sto

پاتی برخه