اولیټسکا هورا

د اولیوټاکورا ټول (886 m NM) جریدول وی جیززسکین افریچ. د وینډوز په ښار کې د زلزلې ځینې سیسټم موټرو کې د جزر کټ مټسټل. پروسیزی ټیډی

پاتی برخه