پیټرک محومس

پیټرک محوموم پیټرک لیونون محوموم II) د سپتمبر سپتمبر 17، 1995 (د ملي فوټبال لیګ) NFL (د کنسس سایټ لپاره د متحده ایاالتو فوټبال ربع دی. هغه د فوټبال فوټبال وکړ

پاتی برخه