پراجیز جیزرا

پیرودنی ریزرویس پراجیز جیزرا جریدنی ییزمی نیکججسیسی وی وی کټسترالیزم د ویزیسی وی کریګی، د جزرکینچ افریقی جزرسکری اف. زوجاما ویچولولوف část druhé

پاتی برخه