1

رپپل څنګه اخیستل؟

په بټسټمپ کې د XRP پیرودلو لپاره، په ساده ډول سم بازار) XRP / USD (غوره کړئ، او په اصلي حساب کې امر بشپړ کړئ. https://www.bitstamp.net/market/order/instant/ ته لاړ شئ او د سکرین په سر کې "XRP واخلئ" غوره کړئ.

د شريکولو
پوښتنه شوې پوښتنه