1

د غوږونو ګولۍ څنګه؟

  1. Comb. د سونیا اصلي وسیلې سپولی برش، نښه. لومړی، ستاسو د ګوتو سره یوځای کول او د سپول برش استعمالول. ...
  2. ګلی. د ګولیو پښو کارول، دا ګوډاګیان ښکته کړئ. ...
  3. پوند د لوټ پوډر سره غټ کړئ. ...
  4. کنسول. د سترګو په اوږدو کې د پام وړ پیسې تطبیق کړئ.
د شريکولو
پوښتنه شوې پوښتنه