1

په ګوګل کې څنګه باید لومړی وي؟

د شريکولو
پوښتنه شوې پوښتنه