1

زما د لوبې لوبې څنګه کولی شم؟

د شريکولو
پوښتنه شوې پوښتنه