1

انګریزي زده کړه څنګه کولی شی؟

د شريکولو
پوښتنه شوې پوښتنه