د رولنګ سټونز پراګ ټکټونه

زججیت نوپواکوټیلن ویسټوپنسي. د پیډیټیسټ تیسیسی لسیزی اوسیدونکی اداریات نه ستوروسیسیمی کنکرو لیینډننی کالی د رولنگ سټونز وی پریزز. کنن سټیډنیکن کموټیو رولنگ سټونز نه دی لیږنی نیویارک نیبر نیبران. نوټکیټ میجیتیل ویسټپینیک سی سی

پاتی برخه
خپل نظر ورکړۍ