د زرګونو کلن لینن ټيټوبت

ټیټ بوټسکی لپپا (د کوچنیانو زړورتیا، د امریکا متحده ایالاتو، ټیسټیلیټی لیبیا نیبو شکوکوا لپا) د پوټینیمم بروموم روسټکوک نومیراو Českého ráje v obci Tatobity v Libereckém kraji. تاسو د 86 په نوم د نیکروفو سټراټیژیک سیسټرم نه Žernov دی. ټیټ بوټسکی لیتا je údajně

پاتی برخه
خپل نظر ورکړۍ